Loading color scheme

Valensija 24 - 28 septembar grupno 749€

VALENSIJA 24-28 SEPTEMBAR 749€ Grupni polazak  Valensija je treći španski grad po veličini, važnosti i broju stanovnika, i jedan je od najvećih industrijskih centara zemlje. Glavni je grad pokrajine Valensija i nalazi se na istočnoj obali Pirinejskog poluostrva. Grad inovacija koga neprestano ...

PRAG 21.MAJ 19 -23 maj 499€

PRAG 21.MAJ 19 -23 maj 499€       01.dan/19.maj Sastanak grupe 2h prije leta na aerodromu u Tivtu. Let za Prag na liniji MNE 340 u 11.30h , slijetanje u 13.10h. Nakon slijetanja i grancnih formalnosti, obezbijedjen transfer do hotela. Nakon ostavljanja prtljaga na recepciji, odlazak u obilazak grada sa ...

MAROKO Grupni polazak 24 novembar - 01 decembar 1295€

    Grupni polazak  KRALJEVSTVO NAJLJEPŠIH BOJA MARAKEŠ - KAZABLANKA - RABAT - ASILAH  - TANGER -  ŠEFŠAUEN(PLAVI GRAD) - MEKNES - FES GRUPNI POLAZAK  24. NOVEMBAR 2024. 8 dana / 7 noćenja, avionom SVI OBILASCI SU U CIJENI ARANŽMANA!     Marokoje kraljevina koja leži na sjeverozapadu afričkog ...

Portugalska tura / Oktobar 2024 / 7 dana

Lisabon i Porto 7 dana/6 noćenja 04-10 oktobar 1289€   Grupni polazak iz Podgorice   Oktobar/01.danSastank grupe na aerodromu Golubovci dva sata prije leta. Let na liniji JU 0661 za Beograd u 08.35h, slijetanje u 09.25h. Nastavak puta za Lisabon na liniji JU 0562 u 12.25h, slijetanje u 15.25h. Nakon...

500+ Destinations

Best Price In The Industry

SUPER FAST BOOKING

Opsti uslovi putovanja

 

 

 

 

 

:                                        

OPŠTI   USLOVI   PUTOVANJA

1. PRIJAVE, UPLATE I UGOVOR 

2. OBAVEZE I PRAVA ORGANIZATORA 

3. OBAVEZE I PRAVA PUTNIKA 

4. CIJENA I SADRŽAJ PROGRAMA PUTOVANJA 

5. PROMJENA CIJENE I PRAVO PUTNIKA NA OTKAZ 

6. KATEGORIZACIJA I OPIS USLUGA 

7. SMJEŠTAJ, ISHRANA I PREVOZ 

8. PUTNE ISPRAVE, ZDRAVSTVENI I ZAKONSKI PROPISI

9. OTKAZ I PROMJENA PROGRAMA PUTOVANJA OD STRANE ORGANIZATORA 

10. ODUSTAJANJE PUTNIKA OD PUTOVANJA 

11. PRTLJAG 

12. OSIGURANJE 

13. PRIGOVOR I REKLAMACIJA PUTNIKA 

14. INDIVIDUALNA PUTOVANJA »NA UPIT« 

15. ZAŠTITA LIČNIH PODATAKA PUTNIKA 

16. OBAVEZNOST PRIMJENE 

 1. PRIJAVE, UPLATE I UGOVOR- Putnik se za putovanje može prijaviti u svim poslovnicama organizatora putovanja PGS AGENCY DOO- ogranak  Turistička Agencija “Millenium“ (dalje: organizator) i drugim ovlašćenim agencijama (dalje: posrednik). Kada posrednik u programu putovanja organizatora i ugovoru - potvrdi o putovanju ne naznači svojstvo posrednika odgovara za izvršenje programa putovanja kao organizator. Prijava postaje punovažna kada je potvrđena zaključenjem pisanog ugovora - potvrde o putovanju (dalje: ugovor). Prilikom prijave, putnik je dužan da uplati akontaciju u visini od 50% od cijene aranžmana, a ostatak ugovorene cIJene 15 dana prije početka putovanja, ako programom putovanja nije drugačije određeno. Ukoliko putnik, u roku ne izvrši uplatu u cjelosti, smatra se da je putovanje otkazao u skaldu sa tačkom 10. ovih uslova.
 2. OBAVEZE I PRAVA ORGANIZATORA: Pravo i obaveza organizatora je da: Sa putnikom zaključi ugovor o putovanju, putniku stavi na raspolaganje pisani program putovanja (u daljem tesktu: program putovanja) i opšte uslove putovanja (dalje: opšti uslovi) i da ga informiše o ponudi mogućih vidova putnog osiguranja; Saglasno dobrim poslovnim običajima u ovoj oblasti se stara o pravima i interesima putnika; Isplati srazmjernu realnu razliku između ugovorene cijene i cijene putovanja snižene srazmjerno neizvršenju ili nepotpunom izvršenju usluga (u daljem tekstu: razlika u cijeni) povodom blagovreme i osnovane pisane reklamacije-prigovora putnika u skladu sa zakonom, Opštim uslovima YUTA i ovim opštim uslovima.
 3. OBAVEZE I PRAVA PUTNIKA:Pravo i dužnost putnika je da: Detaljno se upozna sa programom i opštim uslovima putovanja, uslovima osiguranja i da zaključenjem ugovora (u svoje ime i u ime korisnika za čije potrebe zaključuje ugovor) potvrđuje da ih u cjelosti prihvata;  Uplati ugovorenu cienu pod uslovima, rokovima i na način predviđen opštim uslovima i programom putovanja; Organizatoru blagovremeno dostavi sve podatke i dokumenta potrebna za organizovanje putovanja i garantuje da on, njegove isprave, prtljag i dr. ispunjavaju uslove određene propisima naše, tranzitne i odredišne zemlje (granični, carinski, sanitarni, monetarni i drugi propisi ) i po sopstvenom izboru obezbedi odgovarajuće polise putnog osiguranja; Isplati naknadu štete koju pričini organizatoru ili trećim licima kršenjem zakonskih i drugih propisa i ovih uslova; Odredi drugo lice da umjesto njega putuje (uz i uslov da to lice ispunjava uslove predviđene za određjeno putovanje) i oganizatoru naknaditi stvarne troškove prouzrokovane zamjenom putnika; Opravdani prigovor bez odlaganja na licu mjesta saopšti organizatoru; Prije zaključenja ugovora se informiše  preko sajta Ministarstva spoljnih poslova R.  ili na drugi način o zemljama tzv. visokog ili umjerenog rizika.
 4. CIJENA I SADRŽAJ PROGRAMA PUTOVANJA: Cijene su iskazane  u stranoj valuti a obračun uplata vrši se u evrima prema prodajnom kursu poslovne banke organizatora na dan uplate, ako u programu putovanja drgačije nije predviđeno. Cijene su formirane na osnovu poslovne politike organizatora i ne mogu biti predmet prigovora - reklamacije. Organizator može predvidjeti da usluge koje se isključivo koriste u inostranstvu, putnik plaća direktno ino – partneru. Program putovanja obuhvata kombinaciju najmanje dvije ili više sledećih usluga: uslugu prevoza,  smještaja, ishrane, priprema i organizacija putovanja, za koje je ugovorena jedinstvena cijena koju putnik plaća (dalje: standardne usluge). Cijena aranžmana, ako nešto drugo nije programom putovanja predviđeno ili posebno ugovoreno, ne obuhvata troškove: aerodromskih taksi, turistickog vodiča-pratioca, lokalnog vodiča,  fakultativnih programa, korišćenja ležaljki i suncobrana,  pribavljanja viza, ulaznica za objekte, osiguranja putnika i prtljaga, usluga room servisa, korišćenja sobnog bara, klima uređaja, rekreativnih,  ljekarskkih, telefonskih i dr. usluge, troškove smještaja u jednokrevetnoj sobi, sobe sa posebnim karakteristikama, dodatni  obroci i dr. (dalje: posebne usluge).  Uslovi koji se odnose na ostvarivanje popusta za decu kao i na ostale pogodnosti koje su posebno date u programu putovanja su determinisani od neposrednih pružaoca usluga i iste treba tumačiti restriktivno (npr. za djecu do dvije godine starosti, relevantan je kalendarski datum kada dijete navršava dvije godine i ništa preko toga i to u periodu trajanja putovanja). Sve vrste usluga koje nisu predviđene programom putovanja putnik mora posebno pisanim putem ugovoriti.  Organizator ne može biti odgovoran putniku za fakultativne i naknadno izvršene usluge koje izvrši i naplati ino-partner, odnosno neposredni pružalac usluga a nisu bile previđene programom putovanja i pisanim putem ugovorene.
  Datum početka i  završetka aranžmana utvrđen programom putovanja ne podrazumijeva cjelodnevni boravak putnika u smještajnom objektu, odnosno destinaciji. Vrijeme–čas polaska ili dolaska putnika i ulaska putnika u smještajni objekat  uslovljen je procedurama na graničnim prelazima, stanju na putevima, dozvolama nadležnih vlasti o polijetanju aviona i dr. na koje organizator ne može uticati, te zbog toga navedeni razlozi ne mogu biti osnov prigovora-reklamacije putnika. Za avio aranžmane ugovoreno vrijeme početka putovanja je sastanak putnika na aerodromu koji je najmanje 2 časa ranije u odnosu na prvo  objavljeno vrijeme polijetanja od strane avio-kompanije. U slučaju pomjeranja navedenog vremena poletanja aviona organizator ne snosi nikakvu odgovornost, već se prijenjujui važeći propisi  iz oblasti avio-saobraćaja. Po pravilu  odlazak – dolazak  aviona kod čarter letova je  u kasnim večernjim ili ranim jutarnjim časovima i ako je npr. obezbeđen ugovoreni početni ili završni obrok u vidu tzv. “hladnog obroka” van ili u smeštajnom objektu, smata se da je program putovanja u cjelosti izvršen.
  Usluge lokalnog predstavnika organizatora predviđene programom putovanja ne podrazumijeva  cjelodnevno i kontinuirano prisustvo, već kontakt pomoć putniku po unaprijed utvrđenim terminima periodičnog dežurstva, objavljenih na oglasnoj tabli ili na drugi način.
  Usmene i bilo koje druge vrste informacija, koje se razlikuju od onih koje su sadržane u  pisanom programu putovanja ili posebnom pisanom ugovoru, ne obavezuju organizatora putovanja i ne mogu biti osnov za isticanje prigovora–reklamacije putnika.
 5. PROMJENA CIJENE I PRAVO PUTNIKA NA OTKAZ:Organizator putovanja može zahtijevati povećanje ugovorene cijene  prije početka putovanja ako je nakon zaključenja ugovora došlo do promjene u kursu razmjene valute ili do promjene u tarifama prevoznika i u zakonom predviđenim slučajevima.  Za povećanje objavljene cijene do 10 % nije potrebna saglasnost putnika.  Ako povećanje ukupno ugovorene cijene prelazi 10%, putnik može putem pisanog otkaza raskinuti ugovor bez obaveze naknade štete, ali najkasnije u roku od 48 h od dostavljanja pisanog obaveštenja o povećanju cijene, u kom slučaju ima pravo na povraćaj onoga što je platio organizatoru. Ako u naznačenom roku, putnik pisanim putem ne obavijesti organzatora da odustaje od ugovora, smatra se da je saglasan sa novom cijenom. Objavljena sniženja cijene aranžmana ne mogu se odnositi na na već zaključene ugovore i ne mogu biti osnov bilo kakvog prigovora–reklamacije putnika prema organizatoru.
 6. KATEGORIZACIJA I OPIS USLUGA:Smještajni objekti i prevozna sredstva i dr. usluge opisani su prema službenoj kategorizacijie zemlje u koju se putuje u vrijeme objavljivanja programa putovanja, različiti su i nisu uporedivi po destinacijama, pa ni u okviru iste destinacije. Ishrana, konfor i kvalitet usluge zavise prevashodno od cijene aranžmana, izabrane destinacije i kategorizacije određene po lokalnim-nacionalnim propisima i van nadzora i uticaja suorgnizatora. Sve usluge navedene u programu putovanja podrazumijevaju prosječne standarde kvaliteta, uobičajene i specifične za određene destinacije i mjesta,  te ako putnik nije posebno ugovorio usluge posebnih – dopunskih karakteristika i kvaliteta, nema osnova za podnošenje prigovora organizatoru..
 7. SMJEŠTAJ, ISHRANA I PREVOZ:Ukoliko putnik nije izričito ugovorio smještaj posebnih odlika, prihvatiće bilo koju službeno registrovanu smještajnu jedinicu u smeštajnom objektu opisanom u programu putovanja, bez obzira na osobenosti putnika, lokaciju i položaj objekta, spratnost, blizinu buke, parkinga i dr. uslove. Ugovoreni smještaj može se zamijeniti smještajem u objektu iste ili više kategorije, a na teret organizatora. Putnik je obavezan prihvatiti promhenu smještaja u dugom objektu iste ili više kategorije u ugovorenom mestu smještaja. Smještaj u objekte niže kategorije može se izvršiti samo uz saglasnost putnika i povraćaja putniku razlike u cijeni srazmjerno smanjenoj kategoriji smještajnog objekta. Putnik preuzima obavezu upoznavanja i poštovanja pravila ponašanja u smještajnom objektu a naročito na: deponovanje i čuvanje novca, dragocjenosti i vrijednih stvari, unos hrane i pića u sobe, poštovanje reda, smještaja i napuštanja sobe u određeno vreme, broj osoba u sobi i dr. Ako drukčije nije ugovoreno, smeštaj putnika u objekat je najranije posle 16,00 h na dan početka korišćenja usluge, a napuštanje objekta najkasnije do 09,00 h na dan završetka korišćenja usluge.
  Trokrevetne i četvorokrevetne sobe su po pravilu na bazi standardne dvokrevetne sa jednim, odnosno dva pomoćna ležaja, koji su po pravili drvene ili metalne konstrukcije na rasklapanje i koji bitno mogu pogoršati kvalitete smještaja. Funkcionisanje klima uređaja u smještajnim objektima različit je po destinacijama i objektima i ne podrazumijeva neprekidan rad iste 24 časa.
  Organizator ne pruzima odgovornost za gubitak ili krađu, vrijednosti i dragocjenosti i drugih stvari putnika, niti za štetu po tom osnovu, kao ni za štetu nastalu zbog nepoštovanja zakonskih propisa, propisanih  pravila i običaja utvrđenih od strane prevoznika i hotelijera.
  Raznovrsnost, kvalitet hrane i servisa ishrane, zavisi pretežno od visine cijene aranžmana, kao i od kategorije objekta, destinacije i lokalnih običaja bez obzira da li je usluživanje po principu švedskog stola ili menija. Usluga ALL INCLUSIVE ili ALL INC. LIGHT podrazumijeva usluge po internim hotelskim pravilima i ne mora biti identična ni u okviru iste kategorije na istoj destinaciji.
  Navedena pravila i standardi za smještaj i ishranu putnika, analogno će  se primjenjivati i na transfer i prevoz putnika, kao i propisi, principi i pravila određenih od strane prevoznika (npr. prevoz u bilo kom prevoznom sredstvu ne podrazumijeva numerisana sedišta, niti uključen obrok i piće tokom putovanja, izuzev ako je to posebno ugovoreno itd.).
 8. PUTNE ISPRAVE,  ZDRAVSTVENI I ZAKONSKI PROPISI: Svi uslovi objavljeni u programu putovanja odnose se isključivo na državljane sa putnom ispravom Crne Gore. Organzator ne snosi odgovornost i nije dužan upoznati putnike državljane drugih država na uslove (vizne, carinske, zdravstvene i dr.) koji važe za odredišnu ili tranzitnu zemlju, već je obaveza stranog državljanina da se informiše kod nadležnog konzulata i da sam potrebne uslove i isprave obezbijedi blagovremeno i uredno. Putnik za putovanje u inostranstvo mora imati važeću putnu ispravu sa rokom važenja još najmanje 6  mjeseci od dana završetka putovanja i u roku dostaviti organizatoru ispravne i kompletne potrebne podatke i dokumenta za dobijanje vize, ukoliko istu pribavlja organizator. Organizator ne garantuje dobijanje vize, niti dobijanje vize u roku i ne snosi nikakvu odgovornost za neispravnost putnog i drugih dokumenta ili ako pogranične vlasti ili imigracione službe ne odobre ulazak, tranzit ili dalji boravak putniku. Ukoliko putnik za vrijeme putovanja izgubi putne isprave ili mu budu ukradene, dužan je o svom trošku blagovremeno obezbijediti nove i snositi sve eventualne štetne posledice po tom osnovu.
  Putnik je dužan ugovoriti posebne usluge vezano za njegovo zdravstveno stanje (hronične bolesti, alergije, invaliditet, specifična ishrana, smještaj, itd.) a u protivnom organizator ne preuzima nikakvu odgovornost ni štetu po tom osnovu. Za putovanja u zemlje, u kojima važe posebna pravila koja obuhvataju obaveznu vakcinaciju ili nabavku određenih dokumenata, obaveza je putnika da obavi potrebne vakcinacije i obezbijedi odgovarajuće potvrde o tome i sam snosi sve posledice i štetu.
  Putnik je dužan striktno poštovati carinske, devizne i dr. propise Srbije, tranzitnih i zemalja u kojima boravi, te u slučaju nemogućnosti nastavka putovanja, odnosno boravka i svega drugog, sve posledice i troškove snosi sam putnik.
  Ukoliko se putovanje ne može realizovati zbog propusta putnika vezano za odredbe ove tačke, primenuju se odredbe tačke 10. ovih uslova.
 9. OTKAZ I PROMJENA PROGRAMA PUTOVANJA OD STRANE ORGANIZATORA:Organizator može odustati od ugovora potpuno ili djelimično, u slučaju nastupanja vanrednih okolnosti koje, da su postojale u vrijeme objavljivanja programa, bile opravdan razlog organizatoru da program ne objavljuje i ugovore ne zaključuje, u slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika i drugih objektivnih okolnosti, o čemu je dužan obavestiti putnike najkasnije 5 dana pre predviđenog početka putovanja, uz obavezu da putniku izvrši povraćaj uplaćenih sredstava u cjelosti najkasnije u roku od 8 dana od dana otkaza. Ukoliko u programu putovanja nije posebno navedeno, da bi se putovanje realizovalo, najmanji broj prijavljenih putnika treba da bude: za putovanje autobusom 30 putnika,  za putovanje na redovnim avio linijama u Evropi 20 putnika, za putovanje na interkontinentalnim avio linijama 15 putnika, za putovanje na posebno ugovorenim avio-čarter linijama, vozovima ili hidrogliserima najmanje 80% popunjenosti kapaciteta.
  U slučaju potpunog odustanka od ugovora organizator će nastojati da putniku ponudi alternativni program putovanja za istu ili drugu destinaciju, koji putnik pisanim putem u roku od 24 časa prihvata ili odbija, a u slučaju prihvatanja novog ugovora putnik se odriče  bilo kakvih potraživanja po bilo kom pravnom osnovu prema organizatoru, a po osnovu prvobitno zaključenog ugovora. Organizator pre početka i za vrijeme putovanja, o čemu je dužan bez odlaganja na najpogodniji način obavijestiti putnika, zadržava pravo promjene dana ili sata putovanja, kao i pravo promjene maršute putovanja, ukoliko se promijene uslovi za putovanje (promijenjen red letenja, bezbjedonosna situacija, elementarne nepogode ili druge vanredne i objektivne okolnosti i više sile)  bez obaveze isplate štete ili bilo kakve druge naknade putniku. U navedenim slučajevima organizator sam snosi eventualne dodatne troškove izmjene programa putovanja.  Ukoliko se započeto putovanje iz opravdanih razloga prekine, organizator ima pravo na naknadu za stvarno izvršene usluge.
 10. ODUSTAJANJE PUTNIKA OD PUTOVANJA: Putnik ima pravo da odustane od putovanja, o čemu je dužan pismeno izvijestiti organizatora.
  Datum pismenog otkaza  predstavlja osnov za obračun naknade koja pripada organizatoru, u slučaju grupnih putovanja, izražene procentualno u odnosu na ukupnu cijenu putovanja, i to:
 • 10 % ako se putovanje otkaže do 30,
 • 20 % ako se otkaže 29 do 20 dana,
 • 40 % ako se otkaže 19 do 15 dana,
 • 80 % ako se otkaže 14 do 10 dana,
 • 90 % ako se otkaže 9 do 6 dana,
 • 100 % ako se otkaže 5 do 0 dana pre početka putovanja ili u toku putovanja.

U slučaju individualnih aranžmana, refundacija prilikom otkaza putovanja je 0% od momenta potpisivanja ugovora i izvršene uplate. Moguća refundacija stvarnih troškova zavisi isključivo od politike hotela u kome je rezervisan smještaj i od politike avio kompanije od koje je kupljena avio karta.

U slučaju kupovine avio karte refundacija prilikom otkazivanja nije moguća, od momenta izdavanja karte, bez ukoliko nije naglašeno drugačije.

Promjena ugovorenog mjesta i datuma putovanja, smještajnog objekta, smještajne jedinice, nedobijanje vize i sl., smatra se odustajanjem putnika od putovanja. Putnik je u obavezi organizatoru naknaditi samo stvarne, odnosno učinjene troškove, ukoliko je do otkaza došlo zbog: bolesti ili smrti putnika, bračnog druga, srodnika prvog naslednog reda, brata ili sestre, odnosno poziva za vojnu vježbu putnika ili elementarne nepogode zvanično proglašene. Za navedene slučajeve putnik je obavezan dostaviti organizatoru dokaz kojim se ostvaruju prava iz zdravstvenog osiguranja po osnovu privremene sprečenosti za rad
(potvrdu izabranog ljekara iz oblasti opšte medicine), odnosno umrlicu,  odnosno poziv za vojnu vežbu. Ne mogu se smatrati opravdanim razlozima za otkaz ili prekid putovanja slučajevi lokalnih terorističkih napada, eksplozija, zaraze, epidenije i druge bolesti, elementarne nepogode, klimatski uslovi i sl.,  za koje nije proglašeno vanredno stanje od strane nadležnih državnih organa. Organizator putovanja, u slučaju da putnik koji je odustao, obezbijedi odgovarajuću zamjenu ili pak zamjenu izvrši sam organizator, dužan je putniku izvršiti povraćaj uplaćenih sredstava u ukupnom iznosu, po odbitku samo stvarnih i učinjenih troškova.
Kod otkaza ugovora, putniku se ne vraća iznos plaćen organizatoru za posredovanju u dobijanju viza. 

 1. PRTLJAG: Prevoz prtljaga do određene težine koju određuje avio prevoznik, je besplatan. Višak prtljaga putnik plaća prema važećim cijenama avio-prevoznika. Kod prevoza autobusom putnik može ponijeti 2 komada prtljaga. Deca do dvije godine nemaju pravo na besplatan prtljag. Putnik je dužan voditi brigu o svojim stvarima unijetim u prevozno sredstvo, o davanju, odnosno preuzimanju prtljaga predatog prevozniku, odnosno unijetom u smeštajni objekat. Sva svoja prava po navedenom, putnik ostvaruje direktno od prevoznika, pružaoca usluge smještaja i dr., a prema važećim međunarodnim propisima, domaćim propisima i važećim uzansama.
 2. OSIGURANJE: Organizator putovanja dužan je informisati putnika o mogućnosti obezbeđenja polisa zdravstvenog osiguranje tokom boravka u inostranstvu, kao i osiguranje prtljaga, osiguranje od posledica nesrećnog slučaja i osiguranje od otkaza putovanja. Preporučije se putniku da obezbijedi polise za navedeni paket putnog osiguranja.
  13. PRIGOVOR I REKLAMACIJA PUTNIKA: Način i uslovi rešavanja prigovora i reklamacije  putnika:
 3. Putnik je obavezan bez odlaganja na licu mjesta opravdani prigovor saopštiti lokalnom predstavniku organizatora, a ako ovaj nije dostupan, direktno organizatoru i neposrednom pružaocu usluge (npr. prevozniku, hotelijeru i dr.),  sarađivati u dobroj nameri da se otklone uzroci prigovora i  prihvatiti ponuđeno rešenje koje odgovara ugovorenoj usluzi,
  - Ako uzrok prigovora nije otklonjen na licu mjesta, putnik sa predstavnikom organizatora ili izvršiocem usluga o tome sastavlja pisanu potvrdu u dva primjerka koju obojica potpisuju. Putnik zadržava jedan primjerak ove potvrde. Ako je uzrok prigovora otklonjen na licu mjesta, putnik je obavezan potpisati potvrdu o istom, a u suprotnom činjenica da je nastavio korišćenje ponuđenog rješenja smatra se da je program putovanja u cjelosti izvršen,
  - Ukoliko nedostaci nisu otklonjeni na licu mjesta, putnik je obavezan u roku od 8 dana nakon ugovorenog dana završetka putovanja, isključivo organizatoru, dostaviti opravdanu i dokumentovanu pisanu reklamaciju (potvrdu o prigovoru, račune o plaćenim dodatnim troškovima, zahtev po vrstama neizvršenih usluga činjenično konkretizovan i kvantifikovan u odnosu na svakog putnika ponaosob i druge dokaze) i zahtijevati povraćaj razlike u cijeni. Svaki putnik potpisnik ugovora u svoje ime i u ime lica iz ugovora ili lica sa urednim punomoćjem za zastupanje, reklamaciju podnosi pojedinačno, jer organizator neće razmatrati grupne reklamacije,
 4. Organizator je dužan uzeti u postupak samo blagovremene, obrazložene i dokumentovane reklamacije, a kojima se uzrok nije mogao otkloniti u toku putovanja na licu mjesta,
  - Organizator je dužan dostaviti putniku pisani odgovor u roku od  8 dana, odnosno u roku od 15 dana putniku isplati razliku u cijeni, sve od dana prijema uredne reklamacije.
  Ukoliko reklamacija nije kompletna i istu treba urediti, organizator će dostaviti putniku odgovor da istu u ostavljenom roku uredi pod  prijetnjom propuštanja.Organizator će u skladu sa dobrim poslovnim običajima a u zakonskom  roku  odgovoriti putniku i po reklamacijama koje su neblagovremene, neosnovane ili neuredne.Razlika u cijeni po reklamaciji putnika može dostići samo iznos reklamiranog a neizvršenog dijela usluge, ne može obuhvatiti već iskorisćene usluge, niti dostići iznos cjelokupne cijene programa putovanja.Visina naknade, koja se isplaćuje po osnovanom i blagovremenom prigovoru, srazmjerna je stepenu neizvršene, odnosno djelimično izvršene usluge, i iznosi do 20% od cijene odgovarajuce usluge. Ukoliko putnik prihvati isplatu naknade na ime srazmjernog sniženja cijene, ili koji drugi vid naknade, podrazumijeva se da je saglasan sa predlogom organizatora za mirno rješenje spora, te se na taj način odrekao svih daljih potraživanja prema organizatoru u vezi spornog odnosa, bez obzira na činjenicu da li je o tome potpisao pismenu potvrdu o izvršenoj refundaciji sa klauzulom o konačnom razrješenju medjusobnih spornih odnosa. Smatraće se da je povraćaj razlike u cijeni putniku izvršen i postignut dogovor sa putnikom u skladu sa zakonom i ovim opštim uslovima, kada je organizator putniku ponudio realnu razliku u cijeni za neadekvatno pružene usluge, u skladu sa cenovnikom neposrednog pružaoca usluga koji je važio na dan zaključenja ugovora o putovanju, i drugim raspoloživim dokazima, te da je organizator postupio u skladu sa pozitivnim propisima.Svaki zahtjev putnika za iniciranje postupka pred nadležnim organima prije isteka roka za rješavanje prigovora odnosno reklamacije samtraće se preuranjenim kao i obavještavanje javnih medija povredom ovog ugovora. Putnik i organizator ugovaraju nadležnost  Arbitraže YUTA-e za rešavanje međusobnih sporova.
 5. INDIVIDUALNA PUTOVANJA "NA UPIT":Za individualne »rezervacija na upit« putnik polaže na ime troškova rezervacije depozit koji ne može biti manji od 15 EUR. Ukoliko rezervacija bude prihvaćena od strane putnika, depozit se uračunava u cijenu aranžmana. Ukoliko rezervaciju organizator ne potvditi, depozit se u cjelosti vraća putniku. Ako putnik ne prihvati ponuđnu ili potvrđenu rezervaciju, iznos depozita zadržava organizator u cjelosti.
 6. ZAŠTITA LIČNIH PODATAKA PUTNIKA:Lični podaci putnika, koje isti daje dobrovoljno, predstavljaju poslovnu tajnu organizatora. Putnik je saglasan da lične podatke organizator može koristiti za realizaciju ugovorenog programa putovanja i promotivne aktivnosti organizatora, pri čemu se ne mogu saopštavati adrese, mjesto, vrijeme i cijena putovanja i imena saputnika drugim licima, osim licima određenim posebnim propisima.
 7. OBAVEZNOST PRIMJENE: Organizator putovanja može programom putovanja, kao i posebnim opštim uslovima  poredvidjeti povoljnije odredbe za putnika u odnosu na ove uslove, a u izuzetnim slučajevima (povodom održavanja sportskih, kongresnih i sličnih međunarodnih manifestacija i posebnim vidovima turizma – đački, lov i ribolov, ekstremni sportovi) predvidjeti i nepovoljnije uslove za putnika u pogledu rokova i visine naknade kod odustajanja putnika od putovanja i iznosa i rokova plaćanja.

  Odredbe ovih opštih uslova čine sastavni deo ugovora između putnika i organizatora i obavezujuće su za obije ugovorne strane, osim odredbi koje su povoljnije za putnika, a definisane posebnim pisanim ugovorom ili programom putovanja.

Direktor;

Mandić Lidija

Valensija 24 - 28 septembar grupno 749€

VALENSIJA 24-28 SEPTEMBAR

749€

Grupni polazak 

Valensija je treći španski grad po veličini, važnosti i broju stanovnika, i jedan je od najvećih industrijskih centara zemlje. Glavni je grad pokrajine Valensija i nalazi se na istočnoj obali Pirinejskog poluostrva. Grad inovacija koga neprestano porede sa Madridom i Barselonom, transformisao je isušeno riječno korito rijeke Turije na kojoj se nalazi u zeleni prsten koji okružuje grad a mostovi stari i po nekoliko vjekova ostali su da krase brojne parkove. Ipak, brojne futurističke građevine čuvenog arhitekte Santijaga Kalatrave predstavljaju kontrast staroj gradskoj četvrti ali predstavljaju i zaštitni znak ovog grada, kao i paelja, sad već popularno jelo koje je nastalo baš ovdje.

 • septembar: Sastanak grupe na stajalistu kod Delte, polazak za Tiranu. Po dolasku na aerodorm Tirana cekiranje za let. Let za Valensiju u 20.10h, slijetanje u 23.05h. Transfer do hotela. Nocenje.
 • septembar: Doručak. Odlazak sa vodicem na pjesacku turu istorije Valensije. Prolaskom kroz kapiju Valensije (kojih je nekad bilo 26), ulazi se u prošlost i preko istorijske rute koja počinje na Taifa de Valencia i Plaza de la Virgen (Bogorodičin trg) putuje se kroz vjekove uz arhitekturu i istorijska obilježja. Bitke, osvajanje i rađanje Valensije, zaštitnik grada, Katedrala Valensije posvećena Presvetoj Bogorodici, Sveti Gral – Čaša sa Tajne večere, Tribunal de las Aguas – usmeni sud zaštićen UNESCO-m, Bazilika (Basilica de desesperados), Micalet toranj, rimske iskopine, arapska tržnica, rimska kupatila, Mercat Central centralna valensijska pijaca vanserijske arhitekture (Art Nouveau), obilazak zvanično najuže zgrade na svijetu, Lonja de Seda – srednjovjekovna tržnica mediteranske gotike koja je danas dio zaštićenih „Puteva svile“, palate Bordžija i fakultativni odmor uz čuveno valensijsko piće – Agua de Valencia u autentičnim barovima baroknog stila. Churros (španska poslastica), horchata – valensijsko biljno mlijeko sa izuzetnim svojstvima, sendvič sa španskom šunkom ili dobar sladoled. Izlazak kroz drugu kapiju i put u obilazak arhitekture budućnosti. Individualni povratak u hotel. Nocenje.

 

26 septembar: Doručak. Doručak. Slobodan dan ili fakultativni izlet Benidorm i Alikante. Benidorm je od Valensije udaljen oko 130 km. Po dolasku obilazak starog grada. Nastavak puta za Alikante. Vožnja duž Bijele obale (Costa Blanca). Po dolasku obilazak tvrđave Santa Barbara po kojoj je ovo ljetovalište poznato. Slijedi obilazak četvrti El Barrio de Santa Cruz, poznate po bijelim kućicama sa šarenim motivima, katedrali Sv. Nikole iz 17-og vijeka kao i gradske skupštine koja se nalazi unutar ruševina srednjovjekovnih zidina. Put se nastavlja ka jednom od simbola grada – aveniji Esplanada de Espanja do plaže Playa del Postiguet . Slobodno vrijeme za osveženje u nekom od lokalnih restorana nacionalne kuhinje. Povratak u Valensiju. Slobodno vreme. Noćenje.

27 septembar: Dorucak. Slobodno vrijeme za individualno razgledanje grada. Nocenje.

28 septembar Dorucak. Napustanje soba do 10h. Slobodno vrijeme do zakazanog transfera na aerodrom.
Let za Tiranu u 23.45h. slijetanje u Tiranu u02.45h. Transfer do Podgorice. Kraj aranzmana.

CIJENA ARANŽMANA: 749
CIJENU JE UKLJUČENO:

 

 • Avionskekarte Tirana - Valensija – Tirana
 • Transfer Podgorica – Tirana - Podgorica
 • Transferaerodrom– hotel – aerodrom
 • Aerodromsketakse
 • Prtljag 40x30x20cm do 8kg +10kg prtljag visine do 55cm
 • Smještajsa doručkom u hotelu Silken Puerta Valencia 4*
 • ObilazakValensije sa vodičem/ pjesacka tura
 • Asistencijavodiča na aerodromu pri dolasku i asistencija pri povratku

U CIJENU NIJE UKLJUČENO:

 

 • Putnozdravstveno osiguranje
 • IzletBenidorm i Alikante 70€
 • Boravisnetakse 

 

Sicilija iz Tirane individualno - od 149€

01 dan Tirana Katanja 12.55h 14.25h

04 dan Katanja Tirana 18.30h 19.55h

Smjestaj u B&B Tra L'Etna e il Mare 3* ili slicnom  https://www.booking.com/Share-niR1qV 

Cijena po osobi 149€

 

 

 • U cijenu ukljuceno: Avionska karta, aerodromske takse, rucni prtljag do 10kg(ruksak) i smjestaj
 • U cijenu nije ukljuceno: dorucak (ako suprotno nije naglaseno u ponudi), boravisne takse ( koje placate samo u hotelu), transferi i medjunarodno putno osiguranje
 • Moguce je doplatiti za veci kofer i rezervaciju sjedista koje Vi birate (jer je moguce pri cekiranju da u avionu budete razdvojeni)
 • Napomena: cijena je trenutna i sklona promjenama sve do uplate

Explore the World with Us

Read more